Families First

Families First is een intensieve, kortdurende en activerende vorm van ambulante hulpverlening. Families First is bedoeld voor gezinnen, die in een acute crisissituatie verkeren, en waarbij een uithuisplaatsing dreigt voor één of meer kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het doel is om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing te voorkomen.

Onderzoek

Uit onderzoek naar de effectiviteit van Families First in Nederland blijkt dat de meerderheid van de kinderen na beëindiging van de hulp nog thuis woont, ook na een follow-up. In het functioneren van de jeugdige en zijn gezin worden na een jaar belangrijke veranderingen in de gewenste richting vastgesteld. De dreiging tot uithuisplaatsing is afgenomen. Onderzoek naar de Amerikaanse versie van het programma laat eveneens positieve effecten zien op uithuisplaatsing en afname van problematiek.

Effectieve jeugdinterventie

 Families First is de door de databank effectieve jeugdinterventies beoordeeld als een goed onderbouwde interventie met sterke aanwijzingen voor effectiviteit. Dit een hoge waardering voor een ambulante module

Klik hier voor de  beschrijving in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJi.

Werkwijze Families First

De hulpverlening start binnen 24 uur na aanmelding. Een medewerker van Families First is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor het gezin. Vier a vijf keer per week komt een gezinsmedewerker in het gezin. Bezoeken aan het gezin vinden zowel plaats gedurende kantoortijden als ook buiten kantoortijden. Als er sprake is van jeugdzorg duurt de hulp maximaal vier weken en als er sprake is van LVG-zorg maximaal zes weken. 

Kwaliteitstoetsing en certificering Families First 

Bij elke afgesloten behandeling wordt gecheckt of aan een dertiental kwaliteitsaspecten is voldaan. De zorgaanbieders sturen halfjaarlijks de gegevens van de afgesloten gezinnen op. Onderzoekers van een externe organisatie (Praktikon) analyseren en bundelen de gegevens en bespreken de uitkomsten met de procesbewakers van de zorgaanbieders. Naast de kwaliteitsaspecten zijn criteria geformuleerd op medewerkers- en organisatieniveau. Deze worden eveneens halfjaarlijks door de locaties aangeleverd.