Lid worden

Wanneer u overweegt om lid te worden van de vereniging en de methodiek Ambulante Spoedhulp en/of Families First wilt gaan aanbieden vanuit uw organisatie dan zijn de onderstaande kritieke succesfactoren voor u van belang.

De hieronder genoemde randvoorwaarden zijn tot stand gekomen op basis van de ervaringen in diverse organisaties die al een vorm van Spoedhulp Jeugd aanbieden en in lijn met de richtlijnen zoals beschreven in de methodiekhandleidingen.

Aan de hand van deze checklist kan een organisatie nagaan welke randvoorwaarden al wel en welke nog niet/onvoldoende aanwezig zijn. Op basis daarvan kan een plan gemaakt worden voor de implementatie van Spoedhulp Jeugd in de eigen organisatie en de training van medewerkers als onderdeel daarvan.

 

Implementatiestructuur en plan

• Is de implementatiestructuur helder? Wie vervult welke taken en verantwoordelijkheden rondom sturing en begeleiding van de implementatie van Spoedhulp Jeugd, wie is contactpersoon voor externe contacten?

• Is er een implementatieplan (financiën, inhoud en planning implementatie, communicatie, organisatie, participatie uitvoerend werkers, scholing, samenwerking met ketenpartners, borging, evaluatie en kwaliteitszorg, planning)?

 

Inhoud en planning implementatie

• Plan en tijdsplanning van de implementatie opstellen (wie, wat, wanneer, hoe): voorbereidende werkzaamheden, training (of the job) werkers en werkbegeleiders, start uitvoering en werkbegeleiding (training on the job).

• Vaststellen van de omvang van het team in FTE’s in relatie tot aantal te begeleiden gezinnen op jaarbasis en omvang leiding en ondersteuning in FTE in relatie tot omvang team.

• Werving en selectie teamleider/werkbegeleider en training/toerusting van het middenkader.

• Procedure en organisatie van aanmelding Spoedhulp Jeugd ontwikkelen.

• Bereikbaarheid en flexibiliteit spoedhulpwerkers bepalen.

• Werving, selectie van spoedhulpwerkers.

• Vaststellen benodigde training aansluitend bij startniveau van geselecteerde spoedhulpwerkers

• Organisatie training, aanschaf van methodiekhandleidingen.

• Ondersteuning van de spoedhulpwerker: inwerkprogramma, organisatie en inhoud van wekelijkse casuïstiekbesprekingen, intervisie, deskundigheidsbevordering, administratieve ondersteuning.

• Formats Ambulante Spoedhulp  en/of Families First opnemen in registratie/rapportagesysteem van de organisatie.

• Inrichten Berg-Op infrastructuur voor kwaliteitstoetsing.

 

Samenwerking met (keten)partners

• Verwijzers: afstemmen procedure, taken en verantwoordelijkheid ten aanzien van aanmelding, bereikbaarheid, advies en overdracht naar vervolghulp.

• Positioneren Spoedhulp: Hoe verhoudt Spoedhulp zich tot andere vormen van (crisis)hulp en hoe wordt optimale samenwerking en afstemming gerealiseerd? Hoe is de mogelijkheid tot interne doorstroming/ verwijzing van gezinnen?

• Raad voor de Kinderbescherming, GGZ (crisisdienst) en andere zorgaanbieders: afspraken maken over afstemming/samenwerking en aansluiting vervolghulp (voorrangsregeling voor gezinnen na Spoedhulp).

 

Communicatie

 • Intern: directie management, werkbegeleiders, uitvoerend werkers, cliënten: motivatie voor implementatie Spoedhulp Jeugd. Bij reeds bestaande vorm van ambulante crisishulp: verhouding tot generiek ontwikkelde module Ambulante Spoedhulp en/of specifieke Families First module bepalen. Wat is nieuw/anders?

• Extern: ketenpartners als Sociale wijkteams, Veilig Thuis, Mee, Raad voor de Kinderbescherming et cetera

• Financiers: Gemeente

• Communicatieplan.

 

Financiën

• Zijn er afspraken met Gemeente over inzet, productie, capaciteit en kostprijs Spoedhulp?

 

Download hier het Aanmeldingsformulier lidmaatschap of benader via het contactformulier de programmaleider Hans Tönjes voor een vrijblijvende toelichting.

 

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.